Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Kalii events.

Definities:
In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:
Kalii events, gevestigd te Breukelen, Stinzenlaan 15, 3621 RD, ingeschreven in het
handelsregister van de KVK voor midden Nederland onder nummer 302772.
Afnemer: Diegene die de gelding van de algemene voorwaarden heeft aanvaard, te weten:
1. Deelnemer van het evenement: Personen die het evenement bezoekt of deelneemt.
2. Gebruiker van de ticket: Natuurlijk persoon of rechtspersoon die op welke dan ook een
elektronische (ook wel “e-Ticket) of een papieren toegangsbewijs tot een evenement heeft
gekocht.
3. Derde: Iedere andere partij die alleen of in groepsverband door Kalii events is
ingeschakeld tot het verzorgen van een gedeelte van het zakelijk evenement.
4. Evenementenlocatie: de eigenaars van een evenementenlocatie.
Wederpartij: Netwerkbijeenkomsten, doe-seminars en congressen: vorm van het
organiseren van zakelijke evenementen en het begeleiden, ondersteunen van ondernemers
door Kalii events.
Artikel. 1. Totstandkoming van de overeenkomst.
1.1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die tot stand
komt in het kader van het bezoek aan het evenement en de aanschaf van alle
toegangstickets daarvoor tussen de bezoeker (hierna te noemen: de “afnemer”) en de
organisatie, Kalii events Breukelen (hierna te noemen: het “wederpartij”), ongeacht hoe die
tot stand komt. Door de aanschaf en/of gebruik van een ticket en/of betreding van de locatie
van het evenement te noemen: de ‘evenementlocatie’, gaat de bezoeker akkoord met de
inhoud van deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden gelden ook voor derde die voor
het evenement zijn ingeschakeld.
1.2. De evenementlocatie van een andere organisatie kan andere huisregels hanteren, die
naast deze algemene voorwaarden gelden en eventueel op de website van locatie worden
vermeld. De bezoeker verklaart zich door het kopen van het ticket op voorhand ook met die
huisregels van de locatie akkoord te gaan.
1.3. Afwijkende voorwaarden van Kalii events zijn uitsluitend van toepassing mits deze
vermeld zijn in de overeenkomst.
1.4. Een afnemer die een boeking voor één of meer tickets heeft gekocht via de website
volgt de instructies via de website. Kalii event verschaft de toegangsbewijzen voor het
betreffende evenement. Verzending/ e-mail van de tickets worden door Kalii Events plaats
gevonden. Dit wordt schriftelijk vermeld.
1.5. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan er toe leiden dat geen
overeenkomst tot stand komt en/of dat de tickets niet worden geaccepteerd.
1.6. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending,
tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet
is ontvangen als gevolg van afleverings-en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot
de e-mailbox van gebruiker, komt dit voor risico van gebruiker, ook indien de e-mailbox bij
een derde is gehuisvest.
1.7. Eigendomsvoorbehoud van de ticket(s). Het eigendom en het eigen risico van geleverde
tickets gaat pas in wanneer verschuldigd bedrag is voldaan aan Kalii events.
Artikel 2. Prijzen, betalingen.
2.1. Indien je onverwacht verhinderd bent is annuleren en restitutie van het aankoopbedrag
niet mogelijk. Zie ook artikel Annulering en verhindering.
2.2. Alle evenementen tickets zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld wordt in een
overeenkomst.
2.3. Per bestelling betaal je een bedrag aan boekingsservicekosten per ticket, die kan
variëren per evenement. De servicekosten bestaan uit transactie-, bespreek- en
verzendkosten.
2.4. In sommige gevallen is er sprake van actieprijzen van de tickets. Deze prijzen zijn geldig
gedurende een bepaalde periode. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen
aanspraak worden gemaakt.
2.5. Kalii events kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn,
bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet-of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie
kunnen geen rechten worden ontleend.
2.6. De betaling van de ticket kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven
tijdens het bestelproces. In het geval van technische storingen van welke aard dan ook
waardoor de betalingen niet, niet juist of niet tijdig kunnen worden verwerkt en/of
geautoriseerd, is Kalii events niet aansprakelijk.
2.7. Indien afnemer met enige betaling in gebreke is, is Kalii events gerechtigd de (uitvoering
van) de overeenkomst op te schorten.
2.8. Wanneer de betalingen van ticket binnen zijn, ben je definitief ingeschreven en ben je
akkoord gegaan met onze voorwaarden.
2.9. Het storneren van een door Kalii events bedrag ontslaat afnemer niet van zijn betalingsen afnameverplichting.
2.10. Indien Kalii events (buiten)-gerechtelijke incassokosten moet maken ter incasso van
het door afnemer verschuldigde bedrag komen deze voor rekening van afnemer.
Artikel 3. Tickets.
3.1. Je kunt op 2 verschillende manier tickets bestellen:
1. Kalii events: bevestiging, factuur en toegangsbewijs. Via Kalii events ontvang je een
bevestiging van inschrijving. 1 week voor een evenement verzenden wij je toegangsbewijs
per e-mail naar je toe. Neem je toegangsbewijs mee naar één van onze evenementen.
2. Extern bedrijf : bevestiging, factuur en toegangsbewijs. Bijvoobeeld Eventbrite Je ontvangt
direct na inschrijving een bevestiging en factuur (pdf) per e-mail via ticketshop. Een week
voor een evenement verzend Kalii events de toegangsbewijs per e-mail naar je toe. Neem
altijd je toegangsbewijs mee naar één van onze evenementen.
3.2 Wanneer je tickets koopt via een externe partij (bijvoorbeeld: Eventbrite), houdt er
rekening mee dat zij ook andere voorwaarden hebben. We zijn niet verantwoordelijk voor
deze voorwaarden en ook niet voor eventuele (technische ) problemen waar je tickets van
ons koopt.
3.3.Tickets mogen niet gevouwen of anderszins beschadigd worden. Afnemer draagt
hiervoor het eigen risico. Bij beschadiging kan toegang worden geweigerd en afnemer maakt
in geen geval aanspraak op restitutie of vervanging.
3.4. Afnemers van tickets dienen deze, ook na het betreden van het evenement op eerste
verzoek van de organisator te tonen. Bij twijfel heeft Kalii events tevens het recht naar een
persoonlijke identificatie te vragen. Bij onjuiste tickets mag de organisator, de afnemer de
toegang van het evenement weigeren.
3.5. Het is verboden om tickets voor commerciële doeleinde te gebruiken zonder daar
schriftelijke toestemming voor te hebben gekregen van de organisator van het evenement
van Kalii events.
3.6. Elke ticket beschikt over een unieke code en is daarom slecht een keer bruikbaar.
Kopiëren van de ticket is nutteloos. Van misbruik zal aangifte worden gedaan.
Artikel 4. Huishoudelijke regels tijdens het evenement.
4.1. Tijdens een evenement zijn deelnemers verplicht zich te houden aan voorschriften en/of
aanwijzingen van de organisatie en haar medewerkers.
4.2. De organisatie kan personen die wangedrag c.q. het overtreden van deze voorwaarden
de toegang weigeren of verwijderen van de locatie van het evenement.
4.3. Het betreden van de plaats van het evenement en het bijwonen ervan is geheel op eigen
risico van de deelnemer.
4.4. Wanneer er twijfel zijn voorafgaand of tijdens het evenement voor eventuele veiligheid
van deelnemers kunnen bezoekers voorafgaand en tijdens het evenement worden
gefouilleerd. Degene die zich hieraan niet onderwerpt kan de toegang worden geweigerd of
verwijderd worden tijdens een evenement.
4.5. Rokers is wettelijk niet toegestaan in gebouwen en tenten. Dit mag alleen in de open
lucht of in de daarvoor op locatie aanwezige rookruimte(s). Bezoekers die zich hier niet aan
houden zullen door onze medewerkers worden aangesproken en riskeren verwijderd te
worden van de locatie van het evenementen.
4.6.Tijdens het evenement kan er vanuit veiligheidsoverwegingen camerabewaking
aanwezig zijn. Indien nodig (in geval van calamiteiten of ongeregeldheden) zullen de beelden
beschikbaar worden gesteld aan de politie en/of justitie.
4.7. Het meebrengen naar en/of het in bezit hebben van glaswerk, plastic flessen, blik,
vuurwerk, drugs, (vuur)wapens en/of andere gevaarlijke voorwerpen of stoffen, dan wel
etenswaren, (alcoholhoudende) dranken en/of (huis)dieren op evenementen van Kalii events
is niet toegestaan.
4.8. Bedreiging, mishandeling, diefstal, discriminatie, ongewenste intimiteiten en ander
hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag en/of pogingen daartoe worden door Kalii events niet
getolereerd. Indien de bezoeker tijdens zijn/haar bezoek aan het evenement schade
veroorzaakt, van welke aard ook, zal Kalii events deze schade op de betreffende bezoeker
doen verhalen. Bovendien zal Kalii events aangifte kunnen doen van dergelijke gedragingen.
Artikel 5. Annuleringen, verhindering.
5.1. Indien je onverwacht verhinderd bent van onze evenementen is annuleren en restitutie
van het aankoopbedrag niet mogelijk. Wel is een vervanging voor jou (als deelnemer)
mogelijk. Dit moet wel binnen 10 werkdagen schriftelijk worden gemeld. Neem contact op
met info@kaliievents.com. Zie ook artikel 2.
5.2. Annulering door Kalii events voor een evenement. Zodra Kalii events ervan kennis heeft
dat de geplande en overeengekomen evenement geen, respectievelijke deels geen
doorgang kan vinden dan is Kalii events gehouden de deelnemers daarover terstond te
informeren. Kalii events zal één vervangende datum geven aan de deelnemers. Wanneer de
deelnemer niet op vervangende datum aanwezig kan zijn, dan kan er geen geld retour
worden gegeven en is Kalii events niet verplicht om een ander passende oplossing te geven.
Bij overmacht van Kalii events zie artikel 7.
5.3. Annulering van derde (aparte overeenkomst) : als je door ons wordt ingehuurd bijv.
spreker, presentator, entertainer of ander bedrijf, ben je verplicht dit 4 weken van tevoren
schriftelijk te melden. Wanneer dit niet op tijd wordt gemeld, dan is Kalii events niet
aansprakelijk voor de gevolgen en worden de eventuele geleden kosten in rekening
gebracht.
Artikel 6. Aansprakelijkheid.
6.1. Het betreden van het terrein en het bijwonen van een evenement van Kalii events
geschiedt door de afnemer op eigen risico. Kalii events is slechts aansprakelijk voor door de
afnemer geleden schade of de afnemer toegebracht letsel, die rechtstreeks en uitsluitend het
gevolg is van opzet of grove schuld van de organisatie, met dien verstande dat alleen die
schade voor vergoeding in aanmerking komt waarvoor de Kalii events is verzekerd en voor
zover deze schade door die betreffende verzekering wordt gedekt. De aansprakelijkheid van
de Kalii events wordt in ieder geval uitgesloten voor:
A. Niet correct of niet tijdig nakomen van de overeenkomst.
B. Onvolledigheid door afnemer. De afnemer moet aangaande informatie waarvan afnemer
redelijkerwijs behoort te begrijpen of had moeten begrijpen dat zij Kalii events daarvan
voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst van in kennis had moeten stellen, sluit
iedere vorm van aansprakelijkheid van Kalii events uit.
C. Schade ten gevolge van handelen van derden, waaronder begrepen door de Kalii events
ingeschakelde derden zoals leveranciers, huurders/pachters van delen van het terrein en de
door deze derden ingeschakelde personen.
D. Schade ten gevolge van het niet opvolgen door de afnemer van door de Kalii events
ingeschakelde kracht/personeel/hulpdienst gegeven instructies en van het niet naleven van
algemene normen van openbare orde, veiligheid en fatsoen.
E. Schade ontstaan door het bijwonen van het evenement aan bijvoorbeeld gehoor en/of
gezichtsvermogen.
F. Schade ten gevolge van verlies, beschadiging of diefstal van aan de afnemer
toebehorende en naar het terrein meegebrachte goederen.
G.(gevolg)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangen slottijden
van het evenement.
H. Schade die door deelnemers wijze veroorzaakt door andere bezoekers van het
evenement.
I. Eventuele gevolgschade en indirecte bedrijfsschade aan de zijde van bezoeker.
6.2. Deelnemen aan de door Kalii events georganiseerde evenement geschiedt op eigen
risico, wanneer een overeenkomst door de afnemer met Kalii events wordt aangegaan
accepteert de afnemer zijn/haar eigen risico.
6.3. Gebruiker van de ticket is zelf aansprakelijk voor eventueel kwijtraken van hun ticket.
6.4. Kalii events zal ernaar streven het programma zoveel mogelijk volgens het
aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Echter is Kalii events niet aansprakelijk
voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de klant en/of
derden mocht ontstaan.
Artikel 7 overmacht.
7.1. Kalii events is nimmer aansprakelijk voor door de afnemer geleden schade die is
ontstaan ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil
van de Kalii events onafhankelijke omstandigheid ook al was deze ten tijde van het tot stand
komen van de overeenkomst tussen Kalii event en de afnemer reeds als mogelijkheid te
voorzien die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert alsmede voor
zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgeweld, burgeroorlog, oproer, rellen,
terreur en terreurdreiging, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking,
transportmoeilijkheden, brand, en andere ernstige storingen in de organisatie en/of op het
terrein, weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet functionerend openbaar
vervoer alsmede de omstandigheid dat een evenement vanwege het feit dat de voor het
evenement benodigde vergunningen niet zijn verleend c.q. deze zijn ingetrokken geen
doorgang kan vinden dan wel krachtens een daartoe gegeven bevel van het bevoegde
gezag afgelast dient te worden.
7.2 Alle partijen zullen elkaar te allen tijde zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen in het
geval van een overmacht situatie.
7.3. Indien derde ten zijde van de uitvoering van het evenement nalatig gebleken is in het
verstrekken van cruciale informatie naar Kalii events wordt er door Kalii events extra kosten
in rekening gebracht.
Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud.
8.1 Lesmateriaal: Op de teksten, materialen van de blog artikelen, seminars en andere
evenementen, bezit Kalii events de intellectueel eigendomsrechten. Tijdens en na het
evenement mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met
derden, tenzij Kalii events hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.
8.2. Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te
nemen in een eigen online training, tenzij Kalii events hier schriftelijk toestemming voor
gegeven heeft.
Artikel 9. Klachten.
9.1. Kalii events zet zich volledig in om van het evenement een succes te maken. Mocht er
desondanks toch iets misgaan of hebt je een klacht, meldt ons dat dan per omgaande
schriftelijk: Stinzenlaan 15 3621 RD Breukelen of per e-mail info@kaliievents.com. We
ontvangen van jou dan een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat wij in staat
zijn te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet
duidelijk is omschreven kunnen we niet in behandeling nemen.
9.2. Klachten moet je binnen 7 werkdagen na het volgen van een bepaalde evenement aan
ons melden. Indien je de klacht later meldt, dan kunnen we de klacht niet in behandeling
nemen.
9.3. Ingediende klachten worden binnen 5 dagen vanaf de datum van ontvangst beantwoord.
Als een klacht langere verwerkingstijd nodig vraagt, wordt dit door Kalii Events via e-mail
gemeld.
9.4. Wanneer de geschillen niet opgelost kunnen worden, die tussen afnemer en Kalii Events
blijven bestaan naar aanleiding (van gebruik of toepassing) van deze algemene voorwaarden
en/of hiermee samenhangende overeenkomsten, worden dan uiteindelijk aan de bevoegde
rechter voorgelegd.
Artikel 10. Nederlands Recht.
10.1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten tussen afnemer en Kalii events is
Nederlands recht van toepassing.
Artikel 11. Copyright en Portretrecht.
11.1 Op alle door Kalii events geplaats teksten en foto’s geldt copyright van Kalii events. Het
is daarom niet toegestaan foto’s of teksten van de webpagina’s van Kalii events te gebruiken
of te kopiëren. Dit geld zowel voor de website als de overige mediakanalen zoals vb. en
publicaties in magazines en kranten.
11.2. Bij deelname aan een event door Kalii event georganiseerd Event wordt foto-en
videomateriaal gemaakt. Indien de deelnemer/bezoekers niet gefotografeerd of gefilmd wil
worden dien dit vooraf uitdrukkelijk aangegeven te worden.
11.3. Aan de door Kalii event gebruikt foto’s en video’s kunnen geen rechten worden
ontleend.
Artikel 12. Wet bescherming persoonsgegevens.
12.1. Wij zullen je persoonlijke gegevens in onze administratie zetten en niet aan derden ter
beschikking stellen (zie privacy en disclaimer)
© Kaliievents